หากจองโต๊ะซ้ำผู้ที่จองก่อนจะได้สิทธิ์ก่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดยนายเอกลักษณ์ เทศเล็ก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม