>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������
Click ดูประวัติ
นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
Click ดูประวัติ
นายณรงค์ศักดิ์ ใจยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
Click ดูประวัติ
นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผล
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทิมา สรรเสริญ
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
5 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
7 : กลุ่มสาระการงาน ฯ
8 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระศิลปศึกษา
10 : เจ้าหน้าที่