[x] ปิดหน้าต่างนี้
--||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||--
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ครู
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนประชารัฐ
ระบบสารสนเทศการบริหาร
 
 

 

 

ระบบสารสนเทศครู
ระบบสารสนเทศนักเรียน

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
14/พ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 240/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถ ในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Liteacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ครั้งที่ 3 ( 199 / )
    คำสั่งที่ 240/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถ ในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Liteacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ครั้งที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งที่ 205 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL (Quarter ที่ 2) ( 236 / )
    คําสั่งที่ 205 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL (Quarter ที่ 2)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งที่ 200 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ( 261 / )
    คําสั่งที่ 200 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งที่ 199 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา Best Practice และนิทรรศการประชารัฐของโรงเรียนชําฆอพิทยาคม ( 286 / )
    คําสั่งที่ 199 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา Best Practice และนิทรรศการประชารัฐของโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ส.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (แก้ไขเพิ่มเติม) ( 328 / )
    คำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (แก้ไขเพิ่มเติม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 155 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกำรเรียนการสอนแบบ PBL (Quarter ที่ 1) ( 298 / )
    คำสั่งที่ 155 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกำรเรียนการสอนแบบ PBL (Quarter ที่ 1)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 153/2560 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” ( 263 / )
    คำสั่งที่ 153/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 162/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ( 240 / )
    คำสั่งที่ 162/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่ 133 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ( 274 / )
    คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่ 133 / 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มิ.ย./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 118/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ( 260 / )
    คำสั่งที่ 118/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>