>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผล
ครู ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรทัย ฝ่ายนา
ครู ค.ศ.1
ครูแนะแนวและให้คำปรึกษา
Click ดูประวัติ
นายเดชอุดม แก้วประเสริฐ
พนักงานราชการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพรรษา กฐินไทย
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
Click ดูประวัติ
นายจอมพล เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
จัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
5 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
7 : กลุ่มสาระการงาน ฯ
8 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระศิลปศึกษา
10 : เจ้าหน้าที่