ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศิริพร แทนทด
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระ
ที่อยู่ :https://sites.google.com/a/chumkhor.ac.th/siri-phr-thaen-thd/
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูชำนาญการพิเศษ