ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทนผู้อำนวยการลำดับที่ 2/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูชำนาญการพิเศษ