ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.3
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู ค.ศ.3