ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผล
ตำแหน่ง :ครูคศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูค.ศ.2