ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรทัย ฝ่ายนา
ตำแหน่ง :ครูค.ศ.1
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูค.ศ.1