ชื่อ - นามสกุล :นายโสภณ วงษ์คงดี
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ