ชื่อ - นามสกุล :นางจิราพร เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง :ครูคศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูคศ.2