ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุพรรษา กฐินไทย
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
หน้าที่หลัก :ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)