หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธสักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
โดย : nuchanat
อ่าน : 514
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์