หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : กิจกรรมอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านหนองปลาไหล
โดย : nuchanat
อ่าน : 553
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

กิจกรรมอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ชุมชนบ้านหนองปลาไหล

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จาก
คุณมนตรี คงอ่อนและคุณสุชนัน ลาวัณเสถียร เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดระยองมาเป็นวิทยากร
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมคือ น้อมนำศาสตรพระราชามาพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืน
โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็นกลไลหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม