หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม
หัวข้อ : ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๒
โดย : nuchanat
อ่าน : 701
จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย
๑. นางกลอยสุข เมืองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครนายก
    ประธานกรรมการ
๒. นางโสภา สิทธิกร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ กรรมการ
๓. นายสากล พรหมศิริเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑ กรรมการ
๔. นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๑ กรรมการ
๕. นางสกุลพร ทองไพจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๑ กรรมการและเลขานุการ