หมวดหมู่ : คำสั่งปฏิบัติราชการ
หัวข้อ : คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคม ที่ 138 / 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 490
อังคาร ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

คําสั่งโรงเรียนชําฆ้อพิทยาคม
ที่ 138 / 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562