หมวดหมู่ : คำสั่งปฏิบัติราชการ
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ที่ 296/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม East Meets West(กิจกรรมวันคริสตมาส) ประจําปการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 954
ศุกร์์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ที่ 296/2562
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม East Meets West
(กิจกรรมวันคริสต์มาส) ประจําปีการศึกษา 2562