โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ดำเนินการทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ดำเนินการทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้