จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ เทศบาลตำบลชำฆ้อ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง(ฝ่ายทหาร)(กอ.รมน.) ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
????????????วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566????????????
????คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ เทศบาลตำบลชำฆ้อ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง(ฝ่ายทหาร)(กอ.รมน.) ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
????ในนามของโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ขอขอบพระคุณ
คณะจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ทุกท่าน ที่ได้มาช่วยปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่ดียิ่งขึ้น

นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้