ศึกษาดูงานโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
นางรชยา แพงศรีผู้อำนวยการโรงเรียน และนายณรงศักดิ์ ใจยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงาน 4 กลุ่ม คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ณ โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อนำมาพัฒนาการบริหารงานภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้