โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์
นางรชยา แพงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายณรงศักดิ์ ใจยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้เข่าร่วมการอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเททคโนโลยี สามารถป้องกันภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตในเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลใกล้เคียง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวงภูธรอำเภอเขาชะเมาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรใหเความรู้แกนักเรียน ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้