ทัศนศึกษา ปี 2566
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม คณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปทัศนศคกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคาร9-11 อิมแพ็ค เมื่องทองธานี วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง และได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และนำมาปรับใช้ในการเรียนรู้ภายในโรงเรียนต่อไป

นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้