วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566อ่านต่อ...
 กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ต่อต้านยาเสพติด สัปดาห์ห้องสมุด และวันภาษาไทยแห่งชาติ "รำลึกกวีเอกสุนทรภู่ คู่เมืองระยอง" ประจำปีการศึกษา 2566อ่านต่อ...
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านต่อ...
 การอบรมค่ายธรรมะต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 อ่านต่อ...
 รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 อ่านต่อ...
 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566อ่านต่อ...
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566อ่านต่อ...
 กิจกรรม เปิดบ้านกลางสวน ชวนชมชำฆ้อพิท เรียนรู้ชีวิต ตามแนว "เกษตรนววิถี"อ่านต่อ...
 จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ เทศบาลตำบลชำฆ้อ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง(ฝ่ายทหาร)(กอ.รมน.) ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมอ่านต่อ...
 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และประดับอินทรธนู ประจำปีการศึกษา 2565อ่านต่อ...
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 25 ด้วยคะแนน 86.73 อ่านต่อ...
 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ดำเนินการทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565อ่านต่อ...
 ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลอ่านต่อ...
 ร่วมทำบุญบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ(พระเวสสันดรชาดก) ณ วัดชำฆ้ออ่านต่อ...
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3 อ่านต่อ...
          ทั้งหมด  54  รายการ
นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้