วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพระราชทานธงชาติไทย
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม พ.ศ.2566
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระราชชนนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเยาวชนและวัยรุ่น
การอบรมโครงการ ช.พ. สดใส ใส่ใจ สุขภาวะทางอารมณ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566
การอบรมค่ายธรรมะต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ เทศบาลตำบลชำฆ้อ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง(ฝ่ายทหาร)(กอ.รมน.) ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ร่วมกันจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ร่วมงานฉลองถวายพระพุทธชินราชและเทศน์มหาชาติประจำปี 65
ร่วมทำบุญบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ(พระเวสสันดรชาดก) ณ วัดชำฆ้อ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์2565
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันสำคัญของปวงชนชาวไทย
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมลอยกระทง
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมส่งศึกษาดูงานจิตศึกษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ผู้ว่าพบบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 14 ตุลาคม 2565
โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้