กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรม เปิดบ้านกลางสวน ชวนชมชำฆ้อพิท เรียนรู้ชีวิต ตามแนว "เกษตรนววิถี"
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 25 ด้วยคะแนน 86.73
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือพักแรม
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ดำเนินการทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
ดูงานการทำ Marketing สวนเจริญทรัพย์
เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้ประกอบการ
25 พฤศจิกายน "วันวชิราวุธ" และ วันมหาธีรราชเจ้า ร่วมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 บิดาแห่งลูกเสือไทย
กิจกรรมจัดสอบนักธรรม ระดับ ตรี โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 14 ตุลาคม 2565
โครงการเสรมสร้างมาตรการความปลอดภัย วันที่10 กันยายน 2565
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS วันที่15-17 สิงหาคม 2565
นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้