กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทัศนศึกษา ปี 2566
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
มหกรรมผลงานวิชาการและนวัตกรรมแห่งอนาคต (EEC Innovation for the future Symposium 2023)
งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ปี 2566
การประเมิณตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดระยอง
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ต่อต้านยาเสพติด สัปดาห์ห้องสมุด และวันภาษาไทยแห่งชาติ "รำลึกกวีเอกสุนทรภู่ คู่เมืองระยอง" ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรม เปิดบ้านกลางสวน ชวนชมชำฆ้อพิท เรียนรู้ชีวิต ตามแนว "เกษตรนววิถี"
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1 - ม.3 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 25 ด้วยคะแนน 86.73
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือพักแรม
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ดำเนินการทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
ดูงานการทำ Marketing สวนเจริญทรัพย์
เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้ประกอบการ
25 พฤศจิกายน "วันวชิราวุธ" และ วันมหาธีรราชเจ้า ร่วมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 บิดาแห่งลูกเสือไทย
กิจกรรมจัดสอบนักธรรม ระดับ ตรี โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 14 ตุลาคม 2565
โครงการเสรมสร้างมาตรการความปลอดภัย วันที่10 กันยายน 2565
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS วันที่15-17 สิงหาคม 2565

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้