จำนวนนักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 21 49 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 20 28 48 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 18 24 42 2
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 66 73 139 6
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 14 21 35 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 8 14 22 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 12 13 25 2
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 34 48 82 6
รวมนักเรียนทั้งหมด 100 121 221 12

 


โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้