จำนวนนักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 28 48 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 18 23 41 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 16 22 38 2
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 54 73 127 6
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 14 22 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 12 13 25 2
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 19 17 36 2
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 39 44 83 6
รวมนักเรียนทั้งหมด 93 117 210 12

 

นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้