>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 

    

     โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 และได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก ดังนี้
     -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 สาย ได้แก่
        1.วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
        2.ภาษาไทย - อุตสาหกรรม
        3.ภาษาอังกฤษ - ศิลปะศึกษา
     -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 สาย ได้แก่
        1.วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
        2.
สายศิลปศาสตร์
        2.1 สายศิลปศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ - ศิลปะศึกษา (รุ่นสุดท้ายจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560)
        2.2 สายศิลปศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ - คอมพิวเตอร์ (รุ่นแรกใช้เมื่อปีการศึกษา 2559) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่