--||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||--
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ครูและผลงานนักเรียน


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนประชารัฐ
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

ระบบสารสนเทศนักเรียนSecondary school Information Administration System
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้  
เกี่ยวกับชำฆ้อ  
 

ประวัติโรงเรียน

     เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยเปิดในนามของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สาขาชำฆ้อพิทยาคม มีจำนวนนักเรียน 115คน ในปีการศึกษา 2536 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง กว้าง 78.0 เมตร ยาว 32.25 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน กั้นผนังโดยรอบเป็นคอนกรีตเสริมไม้ โครงหลังคาเหล็ก เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในขณะนั้น จำนวน 103 คน จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมให้เรียนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537  กรมสามัญศึกษา ประกาศตั้งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมลงนามโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน


ฟ้า  -  ขาว

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
     1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     4. ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
     5. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


เป้าประสงค์    

    1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะหลักของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
    2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
    3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
    4. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
    5. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา


แผนที่เดินทาง