>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

  
หมายเลขติดต่อ  
 

หมายเลขติดต่อ หน่วยงาน
033-013160 ต่อ 601 ผู้อำนวยการ
033-013160 ต่อ 602 งานธุรการ/บุคคล หรือส่ง Fax
033-013160 ต่อ 603 งานการเงิน/พัสดุ
033-013160 ต่อ 604 งานวิชาการ/ประกันคุณภาพการศึกษา/แนะแนว
033-013160 ต่อ 605 บริหารงานทั่วไป/กิจการนักเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือ
033-013160 ต่อ 606 งานนโยบายและแผน/DMC/CCT/สารสนเทศ