>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู


  

ชื่อ : นางรชยา แพงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณรงค์ศักดิ์ ใจยะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิรล ดอกดิน
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผล
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเดชอุดม แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนวพร พิมแพร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจิรชยา วงค์ตะวัน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : บุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิภาพร คำมุงคุณ
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก : นโยบายและแผนฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุชา อุนอก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพิยดา กองขันธ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจันทิมา สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวญาณี แซ่อึ้ง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทศพล วรรณศิริ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธาริณี ชัยเวส
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเมธัส เจริญผล
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก : พัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจอมพล เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : จัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อีเมล์ : onggamer13@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885699915

ชื่อ : นางสาวสุพรรษา กฐินไทย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
หน้าที่หลัก : ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมพร ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
5 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
7 : กลุ่มสาระการงาน ฯ
8 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระศิลปศึกษา
10 : เจ้าหน้าที่