ประวัติโรงเรียน
เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยเปิดในนามของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สาขาชำฆ้อพิทยาคม มีจำนวนนักเรียน 115คน ในปีการศึกษา 2536 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง กว้าง 78.0 เมตร ยาว 32.25 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน กั้นผนังโดยรอบเป็นคอนกรีตเสริมไม้ โครงหลังคาเหล็ก เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในขณะนั้น จำนวน 103 คน จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมให้เรียนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา ประกาศตั้งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมลงนามโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า - ขาว
วิสัยทัศน์
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะหลักของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
4. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
5. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนที่เดินทาง

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้